Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.: Potřebujeme hodně dobrých studentů a věřím, že se to díky propagaci, kterou na portálu Apatykář máme podaří

Exkluzivní rozhovor k 50. výročí založení Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy s jejím děkanem prof. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, Ph.D.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaEKONOMICKÁ A INVESTIČNÍ PORADNA
V této části je archiv zveřejněných rad lékárnám a klientům lékáren z oblasti ekonomické. Rubriku pro APATYKÁŘ® připravovala firma DOWER-D. Ta se od roku 1992 zabývá ekonomickým a organizačním poradenstvím. Její majitel vydal osm odborně zaměřených produktů (knížky, CD-ROM) a publikuje v odborném ekonomickém tisku. Od 1. 1. 2007 není rubrika dále aktualizována, ponecháváme zde však všechny příspěvky k dispozici.

Finanční analýza

Vloženo: 28.08.2002, 21:06 | Čteno: 17313×

Finanční analýza není ničím jiným než zpětnou vazbou, která dobře a rychle informuje manažera či majitele o tom, zda je jeho činnost úspěšná nebo ne. Velmi často se tento pojem překrývá s jinými důležitým pojmy, finanční řízení a finanční management. Klíčovým úsilím finanční analýzy je snaha postarat se o to, aby manažeři a majitelé nebyli přehlceni informacemi. Slavný americký manažer Lee Jacocca k tomu řekl: "Největší problém současného amerického podnikání spočívá v tom, že většina manažerů má příliš mnoho informací. Ty je zavalí a oslepí do té míry, že nevědí co s nimi počít...".

Už z dřívějška jsou známé podílové (relativní) ukazatele. Počítají se tak, že se dávají do poměru vždy dva ukazatele absolutní. Celkem v základním pojetí rozeznáváme šest skupin těchto ukazatelů:

 1. produktivity, poměřují výkony k různým složkám majetku, zdrojů a též ke mzdám
 2. rentability, tvoří se podobně jako ad 1/, v čitateli však mají místo výkonů vždy zisk
 3. nákladovosti, zde se poměřují jednotlivé složky nákladů k výkonům
 4. likvidity, v podstatě jde o poměr pohledávek k závazkům
 5. solventnosti, v podstatě jde o poměr finančního majetku k pohledávkám
 6. struktury, poměřují struktury (absolutní ukazatelé jsou ve jmenovateli) aktiv, pasiv, zisku, vlastních prostředků a oběžných aktiv

Samozřejmě lze odvodit řadu dalších ukazatelů a o každém z nich napsat hlubokou studii. O tom však tento ekonomický přehled není. Přesto si však zapamatujme. Ukazatele lze v zásadě hodnotit z dvojího pohledu, v (1) čase, pak zkoumáme jejich růst či pokles, nebo (2) stavu a pak zkoumáme jejich strukturu. Hodnocení ukazatelů první skupiny je vcelku velmi jednoduché. Procentním (nebo bodovým) porovnáním snadno zjistíme, zda-li za uplynulé období ukazatel rostl či klesal. Abychom uměli posoudit, co jsme vlastně vypočítali v případě ukazatelů ze druhé skupiny, používají se často srovnávací etalony. Příklad: nejpřísnější ukazatel likvidity, tedy schopnosti platit závazky, tzv. LIKVIDITA I. (LI) se počítá podle vzorce:

Likvidní prostředky
LI = -------------------------------------------- x 100
Krátkodobý cizí kapitál

Doporučená hodnota v tomto případě, tedy onen etalon, je 50 procent.

Do kategorie vyšší finanční analýzy patří soustavy, které se u nás prosadily (často navazují na tzv. mezinárodní účetní standardy) až po roce 1989, přesněji po roce 1993, od kdy u nás platí nové účetní postupy. Je obtížné popsat na pár řádcích složitou ekonomickou kapitolu, která si vyžaduje hlubokou analýzu. Přesto ale krátce. V podstatě jde o tyto oblasti:

 1. Likvidita, oproti předcházející se rozšiřuje a jde daleko více do detailů
 2. Rentabilita, ta se především rozšiřuje o rentabilitu z pohledu akcionářů (do roku 1989 jsme akciovou formu podnikání de facto neznali)
 3. Zadluženost, analyzuje především různé typy dluhů
 4. Obrat různých složek majetku a dluhů, jedná se o zcela nový prvek analýzy
 5. Pracovní kapitál, rovněž se jedná o zcela nový prvek
 6. Úroky a jejich vliv na finanční výsledek, nový prvek
 7. Leasing a jeho analýza, nový prvek
 8. Počet pracovníků, pojmově sice ne, ale obsahově zcela nový prvek
 9. Různé typy zisku (provozní, investiční, finanční), nový prvek
 10. Nedobytné pohledávky, nový prvek

Na závěr se už jenom pokochejme některými vybranými "třešničkami na dortu" (s nejpřísnějším typem likvidity Likvidita I. jsme se už seznámili).

Rentabilita celkového kapitálu

Čistý zisk před zdaněním + úroky
RTK = ------------------------------------------------------------- x 100
Totální (celkový) kapitál (pasiva)

Doporučená hodnota cca 10 procent. Úroky se v tomto případě sčítají, protože si na ně musí cizí (půjčený) kapitál vydělat.

Úrokové krytí

Čistý zisk před zaplacením úroků a zdaněním
ÚK = -----------------------------------------------------------------------------------
Placené úroky z úvěrů

Doporučená hodnota cca 5 až 6 (krát). Ukazatel vypovídá o tom, kolikrát je čistý zisk větší než úroky. Kdyby totiž zisk nestačil ani na úroky, znamenalo by to nutnost konkursu, tj. bankrot. Úrokové krytí je možné chápat jako bezpečnostní koeficient - čím je vyšší, tím spíše může lékárník získat další úvěr.

Obrátka zásob zboží

Spotřeba zboží za rok
OZZ = --------------------------------------------------------------
Průměrná zásoba zboží za rok

Doporučená hodnota cca 12 (krát) za rok. Zásoby by se měly obrátit minimálně 12 za rok, tj. každý měsíc by se měly nakoupit a během měsíce spotřebovat, aby byla zásoba na konci měsíce nula.

Pracovní kapitál (PK), Krytí oběžných aktiv pracovním kapitálem (KOA PK)

Pracovní kapitál
KOA PK = ----------------------------------- x 100
Oběžná aktiva

Doporučená hodnota cca 33 procent. Krytí oběžných aktiv pracovním kapitálem a samotný pracovní kapitál je velmi významný ukazatel finanční situace lékárny. Pracovní kapitál má být vždy kladný - aby bylo ještě vůbec z čeho provoz lékárny financovat! Protože se jedná o velmi důležitý ekonomický problém, doplnili jsme výklad o následující přehledné grafické schéma.

ROZVAHAAKTIVA
Stálá aktiva Vlastní jmění
Dlouhodobý cizí kapitál (dlouhodobé závazky či dluhy)
Pracovní kapitál
Oběžná aktiva
Krátkodobý cizí kapitál (krátkodobé závazky či dluhy)

Pracovním kapitálem (working capital) rozumíme rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky, viz výše uvedené schéma.

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.